1. Zajęcia w szkółkach tenisowych i badmintonowych prowadzone są w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubie Sport Park Przymorze przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 13 w Gdańsku Przymorze.
 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem klubu Sport Park Przymorze i przestrzegania ich zasad.
 3. Rok zajęć w szkółkach trwa od 1 września do 30 czerwca.
 4. Zajęcia trwają 55 min. W czas trwania zajęć wliczone są czynności przygotowujące.
 5. Uczestnicy zajęć rozliczani są według cennika szkółek.
 6. Opłata za zajęcia jest uśredniona dla całego okresu szkoleniowego. Opłata jest stała i niezależna od liczby dni oraz świąt przypadających w danym miesiącu.
 7. Opłaty za naukę gry należy uiszczać do 7 dnia każdego miesiąca z góry.
 8. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 9. Opłata za szkolenia nie jest zależna od faktycznej frekwencji uczestnika.
 10. W przypadku braku opłaty opiekun lub uczestnik dostaje powiadomienie sms.
 11. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 12. Podczas zajęć na kortach mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.
 13. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej dla określonej grupy, klub po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami lub uczestnikami grupy zastrzega sobie prawo do: likwidacji grupy, zmiany wysokości opłat za zajęcia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, przeniesienia uczestników do innej grupy tenisowej.
 14. W przypadku choroby uczestnika lub nieobecności spowodowanej losowym wydarzeniem, istnieje możliwość odrobienia zajęć w innych grupach treningowych, tylko w przypadku gdy są wolne miejsca oraz trener prowadzący wyrazi zgodę.
 15. Prawo do odrabiania zajęć posiadają osoby, które dokonały zgłoszenia nieobecności 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami wysyłając wiadomość SMS.
 16. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Sport Park Przymorze.
 17. W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
 18. Obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona z miesięcznym wyprzedzeniem przez opiekuna / uczestnika wysyłając wiadomość SMS. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 1 miesiąca – opiekun/uczestnik zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty.
 19. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się. Wymienione dni nie podlegają zwrotowi opłat oraz nie ma możliwości ich odrabiania.
 20. W dni 24 Grudnia, 31 Grudnia, 2 Maja treningi nie odbywają się, opłata nie podlega zwrotowi, ale istnieje możliwość ich odrobienia w innych grupach treningowych, tylko w przypadku gdy są wolne miejsca oraz trener prowadzący wyrazi zgodę.
 21. Opiekunowie lub uczestnicy mają obowiązek wypełnić i podpisać Formularz Zgłoszeniowy przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach.
 22. Klub sportowy Sport Park Przymorze zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 23. Ze strony Sport Park Przymorze zapewniamy:
  • rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych i badmintonowych z wykwalifikowaną kadrą trenerską,
  • sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć,
  • sprzęt tenisowy i badmintonowy