1. Zajęcia w szkółkach prowadzone są w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubie Sport Park Przymorze przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 13 w Gdańsku Przymorze.
 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem klubu Sport Park Przymorze i przestrzegania ich zasad.
 3. Rok kalendarzowy zajęć w szkółkach trwa od 1 września do 30 czerwca.
 4. Zajęcia trwają 55 min. W czas trwania zajęć wliczone są czynności przygotowujące.
 5. Uczestnicy zajęć rozliczani są według cennika szkółek.
 6. Opłata za zajęcia jest uśredniona dla całego okresu szkoleniowego. Opłata jest stała i niezależna od liczby dni oraz świąt przypadających w danym miesiącu.
 7. W dni 24 Grudnia, 31 Grudnia, 2 Maja oraz w dni ustawowo wolne od pracy treningi nie odbywają się. Wymienione dni nie podlegają zwrotowi opłat oraz nie ma możliwości ich odrabiania.
 8. Opłaty za naukę gry należy uiszczać do 7 dnia każdego miesiąca z góry.
 9. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 10. Opłata za szkolenia nie jest zależna od faktycznej frekwencji uczestnika.
 11. W przypadku braku opłaty opiekun lub uczestnik dostaje powiadomienie sms.
 12. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 13. Podczas zajęć na kortach mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.
 14. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej dla określonej grupy, klub po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami lub uczestnikami grupy zastrzega sobie prawo do: likwidacji grupy, zmiany wysokości opłat za zajęcia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, przeniesienia uczestników do innej grupy tenisowej.
 15. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Sport Park Przymorze.
 16. W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
 17. Obowiązuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona z miesięcznym wyprzedzeniem przez opiekuna / uczestnika. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 1 miesiąca – opiekun/uczestnik zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty.
 18. Opiekunowie lub uczestnicy mają obowiązek wypełnić i podpisać Formularz Zgłoszeniowy przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach.
 19. Klub sportowy Sport Park Przymorze zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.