I. Ogólne zasady korzystania z usług klubu Sport Park Przymorze.

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu Sport Park Przymorze zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 2. Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.

Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

 • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia napojów alkoholowych
 • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
 • gry w  niezmienionym lub zabrudzonym obuwiu
 • używania wulgaryzmów.
 1. Klienci nie przestrzegający regulaminu lub niszczący mienie Klubu mogą zostać z niego usunięci .
 2. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia będące wyposażeniem hali, należące do klubu Sport Park Przymorze, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Za wypożyczone rakiety w przypadku całkowitego zniszczenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi 100% wartości nowej rakiety (nie dotyczy zerwania naciągu).
 4. Na terenie kortów i boisk obowiązuje zmiana obuwia na specjalnie przeznaczone do gry w tenisa, badmintona lub piłki nożnej (zakaz gry w korkach). Należy wchodzić z czystą podeszwą ( zwłaszcza na kortach badmintona z jasną gumowaną podeszwą ).
 5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Klub Sport Park Przymorze nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni klubowej i na terenie klubu
 7. Na terenie Klubu Sport Park Przymorze obowiązuje zakaz akwizycji. Wszelkie materiały reklamowe mogą być eksponowane tylko i wyłącznie za zgodą managera klubu.

II. Zasady korzystania z kortów i boisk w klubie Sport Park Przymorze.

Zasady rezerwowania kortów i boisk:

 1. Rezerwacji kortu/boiska można dokonywać osobiście w recepcji klubu Sport Park Przymorze, telefonicznie. sms-em lub on-line, dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
 2. Rezerwacja kortu/boiska na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. W tym 55min gry i 5min na udostępnienie  i posprzątanie ( pozbieranie piłek i innych akcesoriów ) kortu/boiska dla następnego gracza. W przypadku przedłużenia rezerwacji kortu/boiska wprowadza się naliczenia 30 minutowe.

Korty/Boiska  udostępniane są w  następującej kolejności :

 • dla potrzeb i działalności sportowej  (grupy szkoleniowe, szkółki) Sport Park Przymorze,
 • dla osób fizycznych i firm posiadających stałą rezerwację,
 • dla osób dokonujących rezerwacji jednorazowych

III. Zasady stałych rezerwacji

 1. Rezerwacja stała dokonywana jest na okres wskazany przez osobę rezerwującą, minimum na 3 miesiące.
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji stałej  jest podpisanie Umowy Najmu oraz dokonywanie opłat rezerwacyjnych w rozliczeniu miesięcznym z góry do 7 dnia każdego rozpoczętego miesiąca.
 3. Opłata jest wyliczana na podstawie prognozy zaplanowanych godzin w danym miesiącu kalendarzowym.
 4. W przypadku nie przestrzegania regulaminu klub zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji Stałej.
 5. Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry wszystkich gier w miesiącu (patrz cennik), z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
 6. Stałych rezerwacji nie można opłacać za pojedyncze wejścia oraz wybiórczo za określone dni w miesiącu.

IV. Zasady odwoływania stałych rezerwacji:

Prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie rezerwacji.

 1. Istnieje możliwość odwołania stałej rezerwacji min. 24 godziny przed zaplanowana grą.
 2. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi bez zachowania odpowiedniego czasu, płatność za kort lub boisko przepada.
 3. Umowę najmu można rozwiązać z miesięcznym wypowiedzeniem
 4. Termin odrobienia zajęć odwołanych z min. 24 h wyprzedzeniem musi zawierać się w danym miesiącu kalendarzowym lub do końca kolejnego miesiąca.
 5. Najemcy nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystanie przez Niego zarezerwowane godziny.

V. Zasady jednorazowych rezerwacji

 1. Przy rezerwacji jednorazowej obowiązują opłaty tak jak według cennika dla klientów jednorazowych.
 2. Dokonując rezerwacji należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy.
 3. Jednorazową rezerwację można dokonać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem

VI. Zasady odwoływania rezerwacji jednorazowych:

 1. Zarezerwowany kort należy odwoływać 24 godziny przed zaplanowaną grą . Klient nie ponosi wtedy żadnych kosztów. 
 2. Dodatkowe koszty za nie odwołane lub odwołane za późno rezerwacje będą egzekwowane przez recepcję przy najbliższej wizycie w klubie.
 3. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, może zostać pozbawiony możliwości dalszych  rezerwacji.

VII. Klub Sport Park Przymorze ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.

VIII. Uwagi

 1. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z kortów na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia danej osoby.